سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید... - تنها..

...

ادم هـا می آینـد زنـدگی می کننـد می میـرنـد و می رونـد ..... امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه آدمی می رود امــا نـمی میـرد.....! مـی مـــانــد... و نبـودنـش در بـودن ِ تـو... چنـان تـه نـشیـن می شـود کـه... تـــو می میـری در حالـی کـه زنــده اینویسنده » نیلا . ساعت 8:16 عصر روز سه شنبه 91 فروردین 1